Vaše soukromí bereme vážně. Ceníme si vaší důvěry, kterou nám projevujete, když nám
poskytujete své osobní údaje. Záleží nám na tom, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí, a
proto striktně dodržujeme všechny právní předpisy o ochraně osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zatržením pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji společnosti UNIREKON
s.r.o., IČ: 03256162, se sídlem Švermova 323/61, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a
společnosti UNIREKON systems s.r.o., IČ: 19590865, se sídlem Švermova 323/61,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a jakožto správcům, souhlas se zpracováním mých osobních
údajů v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Osobní údaje poskytuji pro účely nabídek stavebních prací nebo energetických systémů
určených pro mou osobu nebo osobu, kterou právoplatně zastupuji.
Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů v rozsahu
vyžadovaném čl.13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 60 měsíců.


Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailové zprávy
adresované na e-mailovou adresu: gdpr@unirekon.cz nebo prostřednictvím poštovní zásilky
odeslané na adresu sídla správce. E-mailová zpráva nebo poštovní zásilka musí obsahovat
projev vůle odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a takové informace, aby vás
správce byl schopen identifikovat.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnuté správcem subjektu údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „zákon“)

1. CO ZNAMENAJÍ JEDNOTLIVÉ POJMY?
– Správcem je právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů.
– Subjektem údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby.
– Osobními údaji jsou veškeré informace o subjektu údajů.
– Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí,
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
– Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.
2. KDO ZPRACOVÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Tím, kdo zpracovává vaše osobní údaje je společnost UNIREKON s.r.o., IČ:
03256162, se sídlem Švermova 323/61, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a společnost
UNIREKON systems s.r.o., IČ: 19590865, se sídlem Švermova 323/61, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava (dále každá jen „správce“).
Správce můžete kontaktovat písemně, a to formou poštovní zásilky odeslané na
adresu sídla správce, nebo formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu:
gdpr@unirekon.cz.

3. PROČ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁTE?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely nabídek stavebních prací nebo
energetických systémů určených pro vaši osobu nebo osobu, kterou právoplatně
zastupujete.
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je vámi udělený souhlas se
zpracováním osobních údajů.

4. KOMU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJETE?
Příjemcem vašich osobních údajů je správce a také obchodní partneři správce, kterými
jsou zejména dodavatelé správce.

5. JAK DLOUHO MÉ OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁTE?
Vaše osobní údaje ukládáme po dobu 60 měsíců.

6. MUSÍM VÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
Nejste povinen poskytnout nám své osobní údaje. Pro využití našich služeb
spočívajících v kontaktu a zaslání nabídky jsou vaše osobní údaje nezbytné.

7. JAKÉ MÁM PRÁVA?
– Přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou
či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k dalším informacím o – účelu zpracování, kategoriích
dotčených osobních údajů, příjemcích, době uložení a vašich právech.
– Oprava osobních údajů
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
– Výmaz osobních údajů
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je k tomu dán zákonný důvod (například pokud osobní údaje již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo byl-li odvolán
souhlas).
– Omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud jsou k tomu dány zákonné
důvody (například subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů nebo je
zpracování protiprávní).
– Námitka proti zpracování
Za určitých okolností definovaných zákonem máte právo vznést námitku proti
zpracování vašich osobních údajů.
– Přenositelnost údajů
Máte právo za podmínek určených zákonem získat osobní údaje, které se vás
týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce,
kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
– Odvolání souhlasu
Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte
právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
– Podání stížnosti
Máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, pokud se domníváte, že
zpracováním vašich osobních údajů je porušován zákon

Úspěšně odesláno.